Bounce ko GALS, Harada Masato (1997)

BOUNCE KO GALS, aka Call Girls
バウンス ko GALS
Année : 1997
Réalisation : Harada Masato
Avec : Satô Hitomi, Satô Yasue, Okamoto Yukiko, Murakami Jun, Yazawa Shin, Momoi Kaori, Yakusho Kôji, Kosakai Kazuki, Kyôno Kotomi, Oki Eiji, Sato Futami, Mickey Curtis, Daemon Shuzo, Etô Jun, Hara Kumiko, Hirose Ken, Ikeda Hiroshige, Imafuku Masao, Kaito Ren, Kin Sachiko, Kiyokawa Hitoshi, Kosakai Kazuki

Lire la suite